Vårt laboratorium

Omsorgsfullt utrustat laboratorium

Vårt laboratorium är hjärtat i vår verksamhet. Vi har sedan 1985 med omsorg valt ut de instrument som finns där, den utrustning vi ansett är nödvändig för att ge hög service till våra kunder. Men att ha tillgång till förstklassig instrument räcker inte för oss. Lika betydelsefullt är att kunna hantera utrustningen och förstå att utnyttja den. Vår kunskap och kompetens är en garanti för resultatet i de analyser vi utför. Tack vare att vi under årens lopp har lärt oss våra instrument och vad man kan använda dem till, utvecklar vi dessutom egna metoder, när de konventionella inte räcker till. Vi är måna om att våra kunder får den information de behöver, för att kunna fatta rätt beslut. Vi arbetar både enligt SIS och DIN-normer, allt efter kundens önskemål.

Laboratorieutrustning

Detta är utrustningen i vårt kompletta kemi- och polymer-laboratorium.

DSC ( Differential Scanning Calorimetry)
Mäter t ex smälttemperatur, smältvärme, kristallinitet, termisk stabilitet, glastemperatur.

DMA (Dynamic Mechanical Analysis)
Mäter styvhet, slaghållfasthet, dämpningsegenskaper, viskoelastiska egenskaper som krympning.

TMA (Thermal Mechanical Analysis)
Bestämmer krympning, expansion.

TGA (ThermoGravimetric Analysis)
Mäter om materialet innehåller lättflyktiga ämnen, halt av tillsatsämnen som fyllmedel och pigment, glashalt. Ger en bild av ett materials termiska nedbrytningsmönster.

SEM/EDS (Svepelektronmikroskop/Energidispersiv röntgenspektroskopi)
Studerar ytor under mycket hög förstoring för att dokumentera brottytor, ytdefekter eller skillnader i topografi. Kan med rätt provberedning även studera kristallstruktur och morfologi i ett material. EDS-tillsatsen gör det möjligt att göra grundämnesanalys av det man ser i SEM-bilden.

Reometer
För att bestämma produktions- och appliceringsegenskaper hos olika plaster, pastor och vätskor utförs mätningar under dynamiska och statiska förhållanden.

FTIR (Fourier Transform Infrared Analysis)
Fastställer ett materials exakta sammansättning för t ex identifiering av okända plastmaterial.

GPC (Gel Permeation Chromatography)
Mäter molekylvikt och molekylviktsfördelning hos t.ex. färg, lack, lim och plast.

GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry)
Identifierar enskilda ämnen.

Pyrolys/GC/MS
Fastställer vad som bildas vid förbränning av polymerer samt vid svetsning i en plast.
Identifierar olika plasttyper och additiver.

TD/GC/MS (Thermal Desorption/GC/MS)
Används vid materialutgasning. Vad som avges /emissioner/ vid olika temperaturer

LOI (Limiting Oxygen Index)
Bestämmer ett materials relativa flamskydd enl standard ISO-4589-2

UV/Vis-spektrofotometer
Bestämmer sammansättning hos material och additiv i plast, lack och lim

Mikrohårdhetsmätare
Mäter reptålighet, slagseghet och böjbarhet hos ytskikt på material eller på färg- och lackskikt.

Kontaktvinkelmätare
Mäter en ytas lim-, tryck- och lackerbarhet.

Extraktionsutrustning
Frigör och samlar upp alla icke-bundna ämnen som finns i ett material.

Mikroskop

Dragprovningsutrustning/Slaghållfasthetsutrustning

Dissolver

Smältindexmätare

Brabenderblandare

Polymerisationsutrustning

Olika ugnar för temperaturåldring – hydrolysåldring etc

Labextruder för masterbatchframställning och framställning av compound
I vår labextruder kan vi tillverka plast, masterbatch eller compound för uppskalning från 5kg till 40kg i timmen. Det är en strängextruderingsutrustning med sidefeeder så utvecklings och test-möjligheterna är många.

Egen metodutveckling

Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle. Att bättre kunna beskriva den verklighet vi lever i är avgörande för en god utveckling. Vi har alltid kritiskt granskat metoder utifrån detta perspektiv och vi utvecklar egna metoder när standard och andra vedertagna metoder inte räcker. Om vi ger en rättvisande bild av verkligheten så får våra kunder ett rättvisande beslutsunderlag.  Kraven skärps hela tiden på såväl mätteknik som noggrannhet i mätresultat på låga halter av miljöföroreningar och gifter. Därför arbetar vi ständigt med förbättringar, förfiningar samt vidareutveckling av våra analysmetoder. Läs om några av våra metoder genom att klicka på länkarna nedan:

PCB-metoden med 169 kongener (PDF)
Uthärdningsgrad hos UV-lacker (PDF)
Aldehyder i luft (PDF)
Bromerade flamskyddsmedel (PDF)
Mjukgörare (PDF)
Materialutgasning (PDF)
LOI (Limiting Oxygen Index) (PDF)