Swaraj Paul föreläste om emissioner från trägolv på Swesiaqs vårmöte 26 april 2022

image_pdfimage_print

Trots att vi inte längre erbjuder miljöanalyser är vi aktiva inom inomhusmiljöområdet. Vår samlade erfarenhet och kunskap vill vi gärna fortsätta att dela med oss av.

Titel på föredraget var: Kan emissioner från trägolv påverka inomhusklimatet?
och det korta svaret är: Ja!
Slutsatserna av undersökningen som gjordes i ett radhus med barn som visade symptom är följande:
”Vi visar att trots att trämaterial är förnyelsebart och ett cirkulärt material kan detta påverka inomhusluftskvaliteten. Eftersom några av aldehyderna är klassade som carcinogena och kan förorsaka andningsproblem, bör deras koncentrationer hållas i nivå under säkra nivåvärden. Eftersom högmolekylära aldehyder bidrar till lukt är det viktigt att inomhusluft också analyseras för alla tänkbara aldehyder och inte bara för formaldehyd, acetaldehyd och akrolin.
Eftersom alla inomhusmaterial spelar en viktig roll när det gäller inomhusluftkvaliteten, måste de förslagsvis alltid analyseras för primära emissioner innan användning. Denna undersökning visar att emissionsanalyser kan användas som ett effektivt verktyg för att välja rätt byggmaterial för att försäkra sig om god inomhusluftkvalitet.
När man använder teststandarder måste man göra en bedömning om metoden mäter den totala halten av fria lättflyktiga organiska ämnen eller något annat. Undersökningen visar att den standard som används inom industrin tydligen inte är tillräcklig och därför borde anpassas.
I inomhusluftskvalitetsmätningar förekommer sällan mätning av aldehyder och därmed är hälsoaspekten starkt underskattad.
Vi visar också att det finns möjlighet att bli av med aldehydproblematiken genom att använda speciella accelererade åldringsmetoder som vi har tillämpat”

Presentationen kan också nås via Swesiaqs hemsida under möten och konferenser.