Aldehyder och deras inverkan på hälsa

image_pdfimage_print

Det finns många källor till aldehydförekomst i inomhusluften. Bland dem är reaktion av ozon med omättade kolväten, alkener och terpener, olika hartser i byggmaterial som spån- och MDF-skivor, syrahärdande parkettlacker, lufttorkande alkydfärger, MF laminater mm.
Det har också visat sig att människor genererar formaldehyd genom oxidationsreaktioner av squalene, vilken är en komponent i människohud. Aldehyderna bildas också vid rökning och matlagning.

Tydliga riktlinjer saknas 
Tyvärr finns det inga tydliga regler eller riktvärden för aldehydförekomst från svenska myndigheter motsvarande EPA från Boverket och Socialstyrelsen. 
Formaldehyd har klassats som carcinogen i en nyligen utkommen rapport från NTP och man anser därför att det är viktigt att använda mätmetoder med mycket låg detektionsgräns. EPA föreslår metoder med en detektionsgräns på 0,6 µg/m3.

Barnastma, minnes- och inlärningssvårigheter 
Det har rapporterats att barn exponerade för formaldehyd högre än 60 µg/m3 får en hög risk för barnastma.
Det har visats att inandning av formaldehyd har förorsakat minnes- och inlärningssvårigheter för mus pga oxidativ stress.
Kalifornien har fastställt en referens-exponeringsnivå för formaldehyd för akut och kronisk (ej cancer) toxicitet. Det har rapporterats en gräns för formaldehyd 92 µg/m3 för 1 timmes exponering och avser skydd mot ögonirritation. Genom att ta hänsyn till alla osäkerhetsfaktorer har ett värde på 3 µg/m3 föreslagits.

Därför har PP Polymer aldehydanalys som standard 
Aldehyderna är alltså hälsofarliga redan vid mycket låga koncentrationer och förekommer ofta i inomhusluften.
Vi får många belägg för att det inte räcker att enbart analysera för VOC och MVOC när människor mår dåligt. Därför ingår aldehydanalys som standard i vårt analyspaket ”Inventering av luftkvalitet”.

Lästips för fördjupning 
I Chem. Rev. 2010, 110,2536-2572 har Salthammar m fl. har publicerat en översiktsartikel om formaldehyd i inomhusluft.
I NTP 2011, 12th Edition klassas formaldehyd som carcinogen.
EPA 1999 föreslår metoder med en detektionsgräns på 0,6 µg/m3.
Indoor Air 2004 ger några riktvärden för formaldehyd-exponering i inomhusluft.
OEHHA 1999, 2001 har fastställt en referens-exponeringsnivå för formaldehyd för akut och kronisk (ej cancer) toxicitet.
Indoor Air 2008, vol.18 visar att inandning av formaldehyd har förorsakat minnes och inlärningssvårigheter för mus pga oxidativ stress.