Stockholms stads miljöborggarråd Katarina Luhr på besök!

Katarina Luhr, Miljöborgarrådet i Stockholm stad besökte på tisdagen den 2 maj PP Polymer och Paxymer. Besöket föranleddes av att de båda företagen blivit ombedda att delta i Klimatpakten Plus. Orsaken är att Stockholm Stad har identifierat det miljö och klimatarbete som de båda företagen bedriver och man ville informera sig mer kring våra verksamheter. Staden har ett uttalat önskemål om att interagera med de företag som finns inom kommunens gränser i syfte att på sikt kunna nå visionen klimatneutral stad 2030. Våra företag passar väl in i stadens strategi eftersom Paxymer är ett av få producerande företag i staden med sin unika produkt Paxymer®, det giftfria flamskyddet för plaster och PP Polymer arbetar sedan mer än 30 år med hållbar utveckling inom hela polymerområdet.
Under rundvandringen på företagen besöktes vårt välutrustade laboratorium där bl a praktiska analyser för att säkerställa luftens kvalitet förevisades. Det finns många olika material i våra byggnader idag, därför är det viktigt att förstå sambandet mellan luftkvaliteten och de emissioner dessa material under stressade förhållanden kan ge upphov till. Vid rundvandring i Paxymers fabrik diskuterades problematiken med att få tillgång till fossilfria råvaror. Det halogenfria flamskydssystemet fungerar redan idag såväl för de mest miljötrevliga plasterna polyolefiner, PP o PE som också för framtidens fossilfria plastmaterial.
Luftkvalitetskollen™

Nyhet!
PP Polymer erbjuder nu också privatpersoner att kontrollera sin inomhusluft. Vi har satt samman ett paket som heter Luftkvalitetskollen™. Det består av 3 viktiga mätningar som gör att du får kontroll över hur inomhusluftens kvalitet ser ut i din bostad. Vi själva kan hjälpa till att utföra mätningarna om du bor i Storstockholm med omnejd. Och i paketet ingår fördjupad konsultation kring resultatet av analyserna. Klicka in på Luftkvalitetskollen™ för mer information och priser.
Substitution i centrum – med Paxymer som gott exempel

Planen var att Näringsminister Mikael Damberg och Miljöminister Karolina Skog skulle mottagit utredningen kring Substitutionscentrum i Paxymers fabrik idag på morgonen. Paxymer/PP Polymer blev utvalda som plats för överlämningen på grund av sitt unika engagemang i substitutionsfrågor. Som ofta sker kom andra åtaganden för ministrarna emellan. Kemisk Tidskrift fick dock en exklusiv intervju med miljöministern. se artikel i Kemivärlden Biotech:
Paxymer är ett av bolagen i vår familjeägda koncern. Vi har sedan 1985 arbetat med substitution av farliga produkter inom industrin till miljö- och hälsosmarta lösningar inom polymerkemi. Paxymers vision är att bli en av de ledande aktörerna på giftfritt flamskydd i världen. Teknologin är patenterad och utvecklad i Sverige och har sedan början rönt stor internationell uppmärksamhet. Paxymer AB utvecklar och producerar produktserien Paxymer® som används inom främst transport-, bygg- och elektronisk industri. Fördelarna med Paxymers teknologi jämfört med konventionella bromerade alternativ är att det är fritt från långlivade och giftiga kemikalier samt att det förbättrar brandsäkerheten genom att minska mängden giftig rök och sakta ned brandspridningen. För industrin innebär innovationen att man kan börja använda giftfria alternativ utan att göra avkall på produktprestanda som hittills varit fallet. 
Utredningen gäller bildandet av ett centrum för giftfria produkter där resurser och kompetens skall samlas för att hjälpa företag att framgångsrikt eliminera farliga och långlivade kemikalier. Målet är att snabbare kunna nå målet om en giftfri miljö. Paxymer AB välkomnar utredningen och hoppas att detta skall kunna öka substitutionstakten av giftiga kemikalier. Utredningen har löpt sedan 2016. För mer information se länk till utredningen:Plastforum uppmärksammar vårt projekt kring Mikroplaster i haven

PP Polymer och KTH tar plats i nytt EU-projekt skriver Plastforum i dagens nyhetsbrev.
Det handlar om nanoteknologi som skall skalas upp för att rena haven från mikroplaster. Horizon2020-ansökan är insänd och projektet heter CLAIM. Läs mer här:

 
Kaliforniskt innovationswebinar kring gröna flamskydd – Paxymer inbjuden

Amit Paul, VD Paxymer AB har blivit inbjuden att delta i ett webinar kring ”innovationer i spotlight” från det välrenommerade clustret GC3 Green & Bio-based Chemistry startup network. I en webinarserie ger GC3 exempel på den senaste tekniken i utmanande sektorer. Du kan registrera dig och lyssna på sändningen live torsdag den 2 mars 2017, kl 17.00.

”Ambitionen med detta webinar är att förse företag med en överblick över marknaden. Ge en inblick i de nya tekniker som finns tillgängliga idag och berätta hur företag kan minska sina materials ”toxic footprint”. ”, Säger Amit Paul, VD Paxymer” Jag tror detta webinar är intressant för alla företag som konfronteras med flamskyddsmedels krav, såväl återförsäljare, konstruktörer, inköpare som materialexperter.”

Paxymer, PP Polymers systerföretag, är utvalda för att prata kring halogenfria flamskydd i polyolefinbaserade material. L Harrimann från Massachusetts Toxics Use Reduction Institute öppnar webinariet och ger en bakgrund kring flamskydds funktionalitet och olika teknologier som finns idag på marknaden. Dessutom deltar FRX Polymers J-P Lens och berättar om halogenfria flamskydd i konstruktionsplaster. Läs: mer info kring webinariet
Den nya plast-ekonomin är här

I Davos den 16 januari 2017 lade 40 industrier fram en plan för plast-produktion och dess efterspel.

Denna plan las ut i rapporten ”The New Plastics Economy: Catalysing action” av World Economic Forum där man vill se att 70% av alla plastförpackningar återanvänds eller återvinns på en global bas, till skillnad från dagens 14%.
Förra året räknade Ellen MacArthur Foundation i Davos ut att det kommer att finnas mer plast i haven än fisk år 2050. Därför har de nu tillsammans med World Economic Forum tagit fram en åtgärdsplan för en lösning på detta problem. Detta initiativ är taget av 40 ledande industrier som representerar den globala plastindustrin från kemikalietillverkare till producenter av konsumentprodukter, företag såsom Amcor, Coca-Cola, Danone, MARS, Novamont, Unilever och Veolia.  Ellen MacArthur Foundation kommer att lägga ut en offentlig ”Circular DesignGuide” under januari för att främja utvecklingen av nya förpackningslösningar för att nå det uppsatta målet.

Läs rapporten här: New Plastics Economy report january 2017
Mer info: Circular Design
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Drottninghom 2016 12 10

Vi håller stängt 23 dec t o m 1 januari och är åter den 2 Januari 2017
Inomhusmiljö dec 2016,MVOC-analyser avslöjar bakteriers farlighet, Debatt: God vetenskaplig grund i branschförening, Öppet o Stängt i Jul. GOD JUL o Gott Nytt År!

MVOC-analyser avslöjar bakteriers farlighet
Efter orkanen Sandy 2012 i USA, där många hem dränktes i vatten, har forskare undersökt inomhusluftens kvalitet. Det var ett stort antal hem som vattenskadades, närmare 350.000 i New Jersey i nordöstra USA. Ur ett urval av dessa samlade forskarna 36 olika mögelorganismer och kontrollerade hur arten bananflugor reagerade. De fann en dödlighet på upp till 80% av bananflugearten, vilket visar på farligheten av dessa organismer.
Särskilt intressant är att man även utförde VOC-analyser. De visade att mer giftiga mögelbakterier producerade högre koncentration av 1-octen-3-ol, 3-octanone, 3-octanol, 2-octen-1-ol och 2-nonanone. De mindre giftiga bakterierna producerade VOC ämnen som 3-metyl-1-butanol och 2-metyl-1-propanol och generellt i lägre halter. Artikeln publicerades av kinesiska och amerikanska forskare i samarbete. Ref: Indoor Air:12 nov 2016, G. Zhao, G. Yin, A. A. Inamdar, J. Luo, N. Zhang, I. Yang, B. Buckley and J. W. Bennett, DOI: 10.1111/ina.12350
Slutsatsen vi drar av resultaten är betydelsefull för framtida provtagningar. Vid fuktskada i byggnader är det viktigt att bestämma vilken typ av mikroorganism som bildas, inte enbart konstatera att det är en fuktskada. Ämnena man identifierat i undersökning är s.k.
MVOC-ämnen som bildas från mikroorganismers metaboliska processer. Det finns alltså möjlighet att bestämma arten av mikroorganism med hjälp av MVOC-analys. I våra MVOC-analyser bestämmer vi kvantitativt halter av sådana metaboliter som MVOC-markörer inklusive de som nämns av forskarna i USA. Även om dessa MVOC-ämnen inte är klassade visar studien att MVOC-mätningar kan användas för att fastställa om luften innehåller giftiga mikroorganismer och inte enbart för att fastställa fuktskada. Det finns fler undersökningar som stärker vårt resonemang och pekar på samma resultat t ex: Schleibinger et al, Indoor Air, 15 (Suppl.9), 98-105(2005)

Debatt: God vetenskaplig grund i branschförening
SWESIAQ är en oberoende och ideell svensk förening. Föreningen verkar för hälsosamma inomhusmiljöer för alla genom att vägleda, utbilda och sprida kunskap. Föreningen vill förmedla tvärvetenskapliga kunskaper där teori och praktik förenas.
En mycket lovvärd ambition för en förening av denna sort. Tyvärr så sprids det från föreningens organ felaktiga uppgifter som förvirrar och försvårar för brukare att förstå det komplexa i inomhusluftens kvalitet.
Swaraj Paul vill i ”Swesiaq Debatt” bemöta de felaktiga påståendena kring luftkvalitetsmätningar med bakgrunden att vi har undersökt luftkvaliteten i nära 20 år. Vi har otaliga mätningar och referenser i vårt interna bibliotek, där vi kan jämföra analysresultat med skador och hur människor mår. Vi kan även visa hur luftens kvalitet ser ut efter att våra råd samt föreslagna åtgärder genomförts och att brukarens besvär har försvunnit.
Vi har inte fått med vårt debattinlägg i Swesiaqs forum. Därför väljer vi att publicera en förkortad version av diskussionen här i vårt nyhetsbrev.
Frågan som Anders Lundin ställer i Swesiaqs nyhetsbrev 46 är:
”Borde vi mäta andra saker än VOC/MVOC?” Anders anser att det finns risker med att övertolka resultat av VOC/MVOC-mätningar.
Swaraj Paul anser att när analyserna är korrekt utförda så föreligger ingen sådan risk:
”Det finns inga alternativ till dessa mätningar. Vi måste mäta om det finns avvikande eller konstiga kemiska ämnen i inomhusluften. VOC-mätningarna tillför ett stort värde i skadeutredningar. De ger kvantitativa värden på avvikande ämnen i halter och typer i luftproverna. Principen är att det inte ska finnas några främmande kemiska ämnen i inomhusluften i halter högre än i utomhusluften oavsett eventuella gränsvärden.
Anders föreslår fem nya områden av ämnen som han anser bör undersökas istället.
Swaraj anser att det är att börja i fel ända, men håller med om att det bör göras fler olika analyser. Swaraj betonar vikten av att inte enbart mäta VOC/MVOC utan komplettera med andra mätningar beroende på problemställning. T ex mäta förekomst av aldehyder, som de ofta framkallar symptom som rinnig näsa, röda ögon och allergiliknande symptom. (Se Sarka Langers artikel kring vad Ozon kan avge i Swesiaqs nyhetsbrev 46.)
Swaraj anser att Swesiaq som branschförening ska stödja dessa typer av mätningar, fokusera på att få tillstånd en samsyn i branschen och en standardisering av analyserna i överensstämmelse med hur den samlade vetenskapen använder dessa globalt.
Swaraj vill också påminna om den ökande floran av nya material i byggnader och den cocktaileffekt som då uppstår. Det vill säga det faktum att små koncentrationer av ämnen som blandas kan ge effekter på hälsan även om varje enskilt ämne isolerat inte är farligt i låg koncentration. Dessutom, betonar Swaraj, har vi den komplexa människan att ta hänsyn till med varierande grad av överkänslighet för olika ämnen.
Att fastställa riktvärden/gränsvärden som är allmängiltiga eller ta fram evidensbaserade data på hur människor svarar på olika kemikalier är enligt Swaraj nästintill omöjligt. Istället är bästa väg att tillämpa försiktighetsprincipen, i enlighet med Miljöbalken. Swaraj anser att farliga kemiska ämnen inte skall förekomma, även om koncentrationen är låg, speciellt när vi ser hur brukaren mår.
Kemikalieinspektionen ordnade konferens Giftfri miljö tidigare i höstas. Där konstaterades att miljömålet giftfri miljö sammanlänkar åtta av FNs globala hållbarhetsmål och även stämmer överens med utkomsten av Agenda 2030. Enligt riksdagens beslut innebär miljökvalitetsmålet Frisk luft att luften är så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Det har stor bärighet i den syn som PP Polymer har.

 

 Vi tackar alla våra trogna läsare för året som gått och önskar en riktigt God jul och Gott Nytt År!
Under julhelgen håller vi stängt fr o m 23 december
t o m 1 januari.
Vi är åter den 2 januari.
Vi skänker vår julgåva till Världens Barn som vi brukar. Detta år känns det mer angeläget än någonsin.Kemikalieskatt hotar innovation och tillväxt – debatt i SvD – Paxymer AB

Den 25 juli publicerade SvD Debatt ett inlägg från vårt systerföretag Paxymers VD, Amit Paul med rubriken: ”Kemikalieskatt hotar innovation och tillväxt”

”Istället för att premiera miljösmart teknologi slår förslaget blint över samtliga alternativ” är ett citat som redaktören lyfter fram speciellt. Paxymer (och även PP Polymer) såg fram emot denna kemikalieskatt eftersom vi aktivt har arbetat för att minska användningen av hormonstörande och långlivade (halogenerade) flamskyddsmedel. Bara inom EU-området är den uppskattade hälsokostnaden 150 miljarder EUR per år till följd av den här typen av ämnen. ”Tyvärr är regeringens förslag till kemikalieskatt en stor besvikelse ”- skriver Amit Paul och fortsätter: ”Utformningen innebär inlåsning av existerande teknologi istället för att ge ekonomiska incitament att ta fram nya, mer hållbara flamskyddsalternativ i produkter”… ” i nuvarande utformning görs ingen åtskillnad på goda och onda kemikalier. Istället för att beskatta farliga kemikalier beskattas en funktion”

läs hela artikeln här 
Läs våra två senaste nyhetsbrev inför sommaren

2015-06-19 17.42.38

Vi önskar en fin midsommar och sommar!
Vi har öppet fram t o m 8 juli och stänger därefter för semester.
Vi öppnar åter den 8 augusti.

Du finner alla våra nyhetsbrev under nyhetsbrev inomhusmiljö och nyhetsbrev polymerer.
Du har hela historien i vårt arkiv sedan 2002 då vi började publicera våra nyhetsbrev digitalt.