Kvalitetskontroll med hjälp av FTIR-tekniken.

Fourier Transform Infrarödspektrometri (FTIR) har blivit en allt viktigare teknik inom analytisk kemi. Värdefull information om hur atomer är bunda till varandra i s.k. funktionella grupper i molekyler kan erhållas snabbt och relativt enkelt.

Vi på PP Polymer har ett modernt FTIR instrument med alla nödvändiga tillbehör för applikationer inom en rad områden. Vi kan snabbt utföra mätningar på olika former av prov såsom fasta prover, pulver, vätskor och gaser. Till vår hjälp har vi kraftfulla datorprogram som möjliggör avancerad behandling av mätdata. Våra egna gedigna databaser och effektiva sökfunktioner gör att resultaten ligger i frontlinjen av vad dagens teknologi kan erbjuda.

Metoden bygger på att man använder infraröd strålning, som är en typ av elektromagnetisk strålning som ligger i våglängdsområdet 1-1000 μm, d.v.s. mellan synligt ljus och mikrovågor. IR-strålningen påverkar molekylernas vibrationer och genom att mäta energin som tas upp vid olika våglängder erhålls ett s.k. vibrationsspektra. Toppar vid karaktäristiska våglängder indikerar typiska atomkonstellationer. En kraftig topp vid 1700 cm-1 tyder t.ex. på nävaro av karbonylkol.

Inom polymerkemiområdet är FTIR-tekniken en mycket stor tillgång. Viktiga användnings-områden är t.ex.:

  • kvalitetskontroll: jämförelse av olika batcher, verifiering av råvaror, tillsatser eller produkter, bestämma orsaker till förekomst av prickar och missfärningar i färdiga plastprodukter.
  • materialtypsbestämningar: identifiering av plasttyper och materialblandningar
  • bestämning av kemisk sammanstättning: t.ex. plasttyper och additivtyper såsom termiska stabilisatorer, mjukgörare, UV-stabilisatorer m.fl.
  • att följa reaktionsförlopp: bestämma uthärdningstid för polyuretan- och epoxylim
  • att bestämma inverkan av åldring och kemiskmiljö på plastmaterialet
Förbud mot PBDE och PBB kräver ny analysmetod

På senare tid har flamskyddsmedel med halogen uppmärksammats som ett potentiellt miljöhot. Särskilt PBDE (polybromerade difenyletrar) och PBB (polybromerade bifenyler) eftersom dessa kemiska föreningar är toxiska, mycket stabila och fettlösliga.

Inom en snar framtid förväntas därför ett total förbud mot användning av PBDE och PBB, samt förbud mot import av detaljer som innehåller dessa föreningar.

De kemiska analysmetoder som vanligen används för att detektera flamskyddsmedel med brom fokuserar på att bestämma den totala bromhalten. Därför har vi på PP Polymer tagit fram en ny analysmetod för att bestämma såväl typen som halten flamskyddsmedel i plastmaterial, som används inom elektronik, byggnads- och konsumentområdet.

Flamskyddsmedel används som additiv i polymera material för att förbättra brandsäkerheten. Sådana material förekommer i t ex plastdetaljer till datorer och som stoppning i möbler. Det finns omkring 200 olika flamskyddsmedel och dessa kan indelas i de två grupperna: hallogeninnehållande och halogenfria flamskyddsmedel.

PBDE och PBB kan anlagras i vävnaderna hos människor och djur.

De kemiska analysmetoder som vanligen används för att detektera brominnehållande flamskyddsmedel fokuserar på att bestämma den totala bromhalten. Detta ger en relativt grov, indirekt skattning av mängden flamskyddsmedel eftersom brominnehållet varierar mellan olika typer av flamskyddsmedel (omkring 50-80%).  Dessutom ger dessa metoder ingen upplysning om vilken typ av bromerat flamskyddsmedel det är frågan om. Toxicitet och stabilitet varierar högst avsevärt mellan olika flamskyddsmedel.

Vi på PP Polymer kan identifiera en rad olika typer av flamskyddsmdel och även i uttökad analys göra kvantitativa bestämningar av dessa.
PCB i fogmassa?

Finn alla former av PCB i en och samma analys!
Vi har utvecklat och anpassat en analysmetod som snabbt och kostnadseffektivt visar på om en fogmassa innehåller PCB eller inte och i vilka halter.

PCB förekommer i många isomerformer. För att kunna identifiera dessa används normalt olika sätt att analysera. Med vår teknik kan du få en helhetsanalys.

Fastighetsbranschen har satt som mål att sanera alla PCB innehållande fogar inom några år. Myndigheterna har sedan länge förbjudit all användning av PCB pga dess hälso och miljörisker.
Thank you for visiting us

There was a tremendous interest in our software and our role as consultants. We had over 100 visitors in our booth during the three days (13-15th April) and the plenary lecture held by Swaraj Paul and the lecture held by Dr D.T. Wu was well attended and appretiated. Please contact us for further information.
European Coatings Show – 5th Nürnberg Congress

There was a tremendous interest in our software and our role as consultants. We had over 100 visitors in our booth during the three days (13-15th April) and the plenary lecture held by Swaraj Paul and the lecture held by Dr D.T. Wu was well attended and appretiated. Please contact us for further information.
Vi kan analysera innemiljö

PP Polymer har gedigen kunskap om dessa material. Vi registrerar inte enbart standardämnen vid VOC-analyser utan tack vare att vi även registrerar oväntade ämnen har vi lärt oss att rätt analysera och spåra störningskällor. Vi gör också mer omfattande analyser, som att kartlägga vad som bildas när man kombinerar en matta med ett lim. Inom detta arbetsfält kommer vår expertis inom polymerområdet väl till pass.