1

Cities Stockholm +50 High Level Forum 1-2 June 2022

Det har gått 50 år sedan Stockholm konferensen. Det var uppstarten för FNs Klimatarbete och bildandet av UNEP 1972. Stockholm är nu åter värd. Detta ”High Level Forum” hålls på Stockholms stadshus 1-2 juni och är fokuserat på hållbar konsumtion. Gästerna/talarna var företrädesvis Borgmästare från olika städer runtom i världen samt olika företrädare för viktiga organisationer (WWF, UNEP, UNESCO, World Green Building Council, UN Habitat mfl) som arbetar med frågorna.

Swaraj Paul representerade såväl PP Polymer som Paxymer och blev involverad i många intressanta diskussioner kring vår kunskap och vårt engagemang sedan 1985 om hållbarhet.

Vi visar här några bilder där Johan Rockström (överst) var en av Keynote speakers samt Anna König Jerlmyr som Stockholms Borgmästare satte agendan för mötet. På kvällen blev det middag i Prinsens galleri i Stadshuset.

Vi ber om ursäkt för den dåliga bildkvaliteten men vill ändå ge med känslan av storheten i evenemanget.
Swaraj Paul föreläste om emissioner från trägolv på Swesiaqs vårmöte 26 april 2022

Trots att vi inte längre erbjuder miljöanalyser är vi aktiva inom inomhusmiljöområdet. Vår samlade erfarenhet och kunskap vill vi gärna fortsätta att dela med oss av.

Titel på föredraget var: Kan emissioner från trägolv påverka inomhusklimatet?
och det korta svaret är: Ja!
Slutsatserna av undersökningen som gjordes i ett radhus med barn som visade symptom är följande:
”Vi visar att trots att trämaterial är förnyelsebart och ett cirkulärt material kan detta påverka inomhusluftskvaliteten. Eftersom några av aldehyderna är klassade som carcinogena och kan förorsaka andningsproblem, bör deras koncentrationer hållas i nivå under säkra nivåvärden. Eftersom högmolekylära aldehyder bidrar till lukt är det viktigt att inomhusluft också analyseras för alla tänkbara aldehyder och inte bara för formaldehyd, acetaldehyd och akrolin.
Eftersom alla inomhusmaterial spelar en viktig roll när det gäller inomhusluftkvaliteten, måste de förslagsvis alltid analyseras för primära emissioner innan användning. Denna undersökning visar att emissionsanalyser kan användas som ett effektivt verktyg för att välja rätt byggmaterial för att försäkra sig om god inomhusluftkvalitet.
När man använder teststandarder måste man göra en bedömning om metoden mäter den totala halten av fria lättflyktiga organiska ämnen eller något annat. Undersökningen visar att den standard som används inom industrin tydligen inte är tillräcklig och därför borde anpassas.
I inomhusluftskvalitetsmätningar förekommer sällan mätning av aldehyder och därmed är hälsoaspekten starkt underskattad.
Vi visar också att det finns möjlighet att bli av med aldehydproblematiken genom att använda speciella accelererade åldringsmetoder som vi har tillämpat”

Presentationen kan också nås via Swesiaqs hemsida under möten och konferenser.
Vi fortsätter dela med oss av vår kunskap

Vi har skalat ned och strukturerat om vårt företag och fokuserar på fortsatt rådgivning och konsultationer inom hela Polymerområdet och hjälper med strategiska miljöval.

Vår hemsida visar på våra kunskapsområden även om vi konkret själva inte utför analyser längre. Som alltid står vår miljö i fokus. Det finns alltid bättre alternativ om man har kunskap.

Vi önskar God Jul och Gott Nytt År.
Håller stängt över helgerna och öppnar åter den 10 januari 2022.
GLAD SOMMAR önskar vi alla!

Vi stänger för semester under juli och öppnar igen måndagen den 16 augusti.

Vi har slutat att utföra analyser av inomhusmiljö fr o m 1 juni och kommer i höst att fokusera på att erbjuda vår kunskap inom området.
Vi kommer fortsätta att erbjuda kunskap och erfarenhet inom hela polymerområdet som vi troget tjänat sedan 1985.

Välkommen tillbaka och njut av ledighet när den väl kommer.

Glad Sommar önskar vi er alla trogna läsare!

 
Miljöbrev juni 2021. Vi slutar utföra analyser av inomhusmiljö, Vi håller föredrag på Healhty Buildings 23 juni och European Coatings show 14 sept. Vår kunskap och engagemang finns kvar. Semester under juli och augusti

PP Polymer slutar utföra analyser av inomhusmiljö
Den 1 juni slutar PP Polymer att utföra analyser av inomhusmiljö.
I snart 25 år, sedan 1999, har PP Polymer arbetat för god inomhusmiljö, gjort miljöanalyser och bistått att lösa problem kring inomhusluft. Vi har visat att inomhusluftens kvalitet är beroende av det byggmaterial som används och hur materialen påverkar varandra och vad de utsätts för.
Nu stänger vi vårt laboratorium.
Många av våra kunder har i sin tur hjälpt många av sina kunder. Tillsammans har vi löst kniviga problem och förbättrat inomhusmiljön. Det känns fantastiskt att ha fått vara med och bidra under så lång tid. Vi tackar er alla!


PP Polymer kunskap och engagemang finns kvar
Vi fortsätter oförtrutet engagera oss i vår inomhusmiljö och fortsätter försöka att göra skillnad för människans hälsa. Vi har ju lång erfarenhet av att reflektera kring varför människor mår dåligt i sina bostäder eller på sina arbetsplatser, eftersom vi är experter på byggmaterial samt hur de interagerar och påverkar vår inomhusmiljö.
Redan i sommar och höst kommer Swaraj Paul att föreläsa vid två olika och viktiga konferenser, en i Oslo i juni och en i Nürnberg i september:


Trägolv kan inverka skadligt på inomhusmiljön
Trots att trägolv är förnybart och naturligt visar det sig vara viktigt att säkerställa att golvet inte påverkar inomhusluftens kvalitet negativt.
I Oslo, under Healthy Buildings Europe 2021, i juni kommer Swaraj Paul presentera ett fall där golv av trä inverkat på inomhusluftens kvalitet så att den allvarligt påverkat de boendes hälsa. Studien visar att när golv är feldesignat ur materialsynpunkt kan det vara en källa till höga VOC- och aldehyd- emissioner. Studien belyser vikten av att kontrollera aldehydinnehållet i luften för att undvika hälsoproblem såsom astma m m. Vissa aldehyder är också cancerogena, vilket man kan upptäcka med rätt sorts analys.
I Nürnberg, på European Coatings show 2021, i september kommer Swaraj Paul presentera emissionsresultaten från flera kommersiellt tillgängliga trägolvmaterial och visa hur emissionerna varierar med golv- och leverantörstyp. Swaraj Paul kommer lyfta fram problematiken kring aldehydemissioner och hoppas förmå industrin att designa på ett nytt sätt.
Tyvärr visar studien att aldehydemissioner finns hos de flesta tillverkarna. Halterna av aldehyder och VOC varierar dock mycket mellan olika golvmaterial. Därför är det viktigt att analysera golvmaterialet så att man väljer ett golv som inte påverkar inomhusmiljön negativt.
Diskussionerna efter dessa båda konferenser och presentationer blir intressanta att följa. Vi hoppas att vårt upprop för en bättre inomhusmiljö hörsammas.
Oslo 23 juni sessionen 13-14:30: Swaraj Paul ”Influence of wooden Flooring on Indoor Air Quality”
Nürnberg 14 september 11:00 Swaraj Paul ”Influence of wooden flooring on indoor air quality”


Du läser nu PP Polymers sista Byggmiljöbrev
Vårt första Byggmiljöbrev utkom mars 1999 och just nu läser du det sista.
Våra brev har speglat aktuella frågor och nya rön om inomhusmiljön i mer än 20 år. Målsättningen har varit att informera och uppdatera så att branschen ska kunna förebygga och undvika problem med inomhusmiljö.
Vårt Byggmiljö-brev har fått uppskattning, inte enbart från våra läsare utan också från media. Det tackar redaktören för!
Sedan 2002 finns alla breven samlade på vår hemsida. Vi kommer fortsätta vara aktiva med att publicera artiklar inom inomhusmiljö, så välkommen att då och då besöka vår hemsida pppolymer.se.
Vi tackar alla våra läsare genom åren och önskar att ni fortsätter att jobba för en bättre inomhusmiljö.
Ann-Christin och Swaraj Paul


Sommaruppehåll 2021
PP Polymer gör ett längre uppehåll i sommar från 1 juli och under augusti. Den 1 september är vi tillbaks på kontoret.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt trevlig Coronafri sommar!
Analys av återvunnen plast ger ny kunskap om lämplig användning

Ny forskning visar att det finns eftersökta men icke önskvädra metaller i barns leksaker och i förpackningsmaterial. När man återvinner dessa och sedan återbrukar materialet så smyger sig REEs (rare earth elements) in i materialet trots att det inte gör någon nytta där eller med flit har tillsats visar Dr Turner  från University of Plymouth i en artikel publicerad av Science Daily i februari 2021. REEs är olika metaller som oftast används vid elektronikframställning. Det Dr Turner förutom REEs fann är dessvärre även brom och antimon. Dessa ämnen ackumuleras i människan och i naturen och bryts ned väldigt långsamt. Detta har vi skrivit om otaliga gånger och riskerna med detta. Man kan stävja detta med kontrollerad återvinning och testning av materialet innan det används pånytt.

 
God jul och gott 2021. öppet o stängt. läs gärna våra nyhetsbrev för december

Öppet och stängt i helgerna
Vi håller stängt i våra fysiska lokaler fr o m 21 december och öpnar igen 11 januari 2021. Du kan nå oss på våra personliga e-mail-adresser eller mobiltelefoner om något akut uppstår.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt God Jul och ett gott nytt årOch ser fram emot vårt samarbete under 2021. Detta år skänker vi vårt bidrag till UNFPA.

Vår servicenivå är lika hög oavsett Corona-pandemin
För att minska smittorisken har vi begränsat bemanningen i labbet. Hör alltid av dig innan du kommer. Fredagar är vi tillgängliga per telefon, såväl labb som godsmottagning är då stängt.
Covid19s påverkan på luftkvaliteten överraskar

I Indien rapporterades att man kunde se Himalaya från New Dehli. Man kunde klart se snöbeklädda bergskedjor runt Los Angeles. Pekings gator var tomma med klar sikt. Kemister gnuggar händerna och tog tillvara den unika situationen att studera luften efter att trafiken hade minskat radikalt över i stort sett hela världen i våras på grund av Covid19.

Nya komplexa samband har upptäckts. Man kan dela upp problematiken i två delar. Det ena är hur emissionerna har påverkats och det andra är hur partikelbildningen har påverkats.

Om vi startar med emissionerna så är bilavgaser den främst bidragande orsaken till både CO2 (koldioxid) och NO2 (kvävedioxid) i luften. NO2 reagerar med andra ämnen som finns i luften, både med VOC och ozon, och då bildas sekundära VOC ämnen. Den initiala förändring som forskarna har kunnat se är att både CO2 och NO2 halterna minskade drastiskt, med så mycket som 85% , och det överensstämmer linjärt med hur trafiken minskade globalt. Så långt låter allt fint. Dock förändrades också det inbördes förhållandet mellan ämnena i luften. Partikelhalterna minskade enbart med ca 30% och ozon-halterna gick upp.

Hur kan det bli så? NO2 reagerar med olika VOC-ämnen och ozon. Detta medför att balansen dem emellan rubbas. Ozon reagerar med alla VOC-ämnen i avgaser. När avgaserna sjönk så hade ozon inget att reagera med varför ozon-halterna ökade. Dessutom reagerar NO2 med hydroxylradikaler. Dessa minskade också på grund av de minskade föroreningarna. När färre hydroxylradikaler reagerar med VOC-ämnen, då bildas ozon enligt ovan resonemang. När ozonhalterna ökar omvandlas NO2 till NO3, dvs nitrater, och nitrater är partiklar vilket förklarar varför partikelhalterna inte minskade lika mycket som föroreningarna.

Man har känt till detta fenomen sedan tidigare, men när det blev en så markant reduktion av NO2 så syns avvikelserna tydligare.

– Kemin är icke linjär, det känner vi till, säger JPLs Wang, forskare vid NASA Jet Propulsion Laboratory:

– Vi visste bara inte att den var såå icke linjär!

Kemisterna fortsätter nu sina studier. Det kommer ta tid att reda ut begreppen. Vi på PP Polymer tycker det är intressant att följa, eftersom vi arbetar med inomhusluften och inomhusluften är, som vi vet, mycket beroende av utomhusluften.
Källa: CEN Digital magazine – september/Atmospheric Chemistry

Just nu i november är dock luften i New Delhi inte alls bra och det beror till stor del på de bränder man iscensätter varje år på landsbygden för att kunna bruka jorden samt när det blir kallt alla kol-spisar som används av fattiga och människor utan bostad.
Öppet och stängt i sommar och Corona anpassade arbetssätt

PP Polymers arbetstider under Corona-pandemin
Vi vill erbjuda lika god service som vanligt.
För att minska smittorisken har vi begränsat bemanningen i labbet. Våra medarbetare arbetar olika dagar för att kunna hålla hög service nivå. Måndag till torsdag finns vi på plats vanliga kontorstider.
Fredagar är vi enbart tillgängliga per telefon. Vi har då ingen bemanning på vare sig Krossgatan 15 eller Sorterargatan 35 och såväl labb som godsmottagning är stängt.

Semestertider
Vi kommer att ha bemannat som vanligt fast dagar enligt ovan en bit in i juli månad och stänga helt under veckorna 30-32. Under vecka 33 kommer vi ha viss bemanning och den 17 augusti är vi fulltaliga igen.
Alla på företaget mår bra och arbetar ofta hemifrån. Vi hoppas att du också mår bra och önskar en fin sommar!
Vi försöker bibehålla vår vanliga servicegrad trots Corona (COVID-19) – se nedan för några förändringar

PP Polymer följer noga utvecklingen av covid-19 och anpassar verksamheten utifrån de rådande omständigheterna.
Just nu arbetar vi intensivt för att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet på ett professionellt och ansvarstagande sätt.
Vår ambition är att kunna bibehålla vår vanliga servicegrad med snabba och säkra leveranser av analysresultat, personlig service o råd.
Vi har sett över vårt lager av råvaror och kommer under de närmaste månaderna kunna leverera nästan alla våra produkter dock med något längre leveranstid och prisjusteringar vid behov. Vi ber dig att snarast inkomma med prognos över behovet fram till semestern så att vi kan fylla på vårt råvarulager och förbereda produktion.

Vi ber dig att alltid kontakta oss per telefon eller mail innan du kommer personligen till företaget. När du skickar ett prov för analys per post sänd ett e-mail till din kontaktperson eller lab@pppolymer.se och informera.
Vi kommer att jobba omlott på företaget och många arbetar hemifrån.
Vi avser att ha bemanning på plats mesta delen av tiden.
Måndag till torsdag 10-15 har vi säkerställt bemanning på plats. Vår godsmottagning är då också öppen.
Vi hoppas att du är frisk och fortsätter så vara.